Załóż konto DUT

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prosimy o akceptację poniższych oświadczeń, wyrażoną poprzez zaznaczenie właściwych kwadratów.

W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy jednakże, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz dziecka jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer (17) 865-30-04 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów Rzeszów lub email: dut@dolinawiedzy.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa dziecka w DUT (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Twoje dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później - w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji DUT, sponsorom DUT.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Posiadam już konto - logowanie

Udostępnij: