Filia DUT w Zarszynie

W lutym 2023 roku powstała Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Zarszynie.

Zajęcia finansowane są przez Partnera strategicznego projektu, którym jest Gmina Zarszyn, a odbywają się przy współpracy ze Szkoła Podstawowa im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie.

Wykłady oraz warsztaty są prowadzone w formie stacjonarnej.

Wykłady prowadzone są w grupach 60 osobowych. Każdy uczestnik wykładów otrzymuje indeks oraz identyfikator.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych – 15 osobowych grupach. Łącznie w jeden dzień zajęcia odbywają się dla 4 grup. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje „Zestaw Naukowca” do samodzielnego eksperymentowania w domu.

Każdy wykład trwa godzinę, natomiast warsztaty trwają 1,5 godziny.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Zarszynie odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zarszynie (wykłady) oraz w Szkole Podstawowej im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie (warsztaty).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. 

W zajęciach w Filii w Zarszynie uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat, które uczęszczają do szkół na terenie gminy Zarszyn. Szczegóły rekrutacji oraz aktualny plan zajęć dostępne poniżej.

Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Zarszynie:


Gmina Zarszyn

Gmina Zarszyn położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości współtworzących gminę leży nad Pielnicą bądź potokami stanowiącymi jej dopływ.

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Zarszyn, Posada Zarszyńska, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Długie, Bażanówka, Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa oraz Pastwiska. Duże obszary leśne, urozmaicona rzeźba terenu, małe uprzemysłowienie, brak zakładów uciążliwych dla środowiska stwarzają możliwość wykorzystania lasów do celów turystycznych.

Piękne malownicze położenie gminy urozmaicają również zabytki. Zabytkiem kl. I jest drewniany kościół z XVII wieku, remiza OSP oraz domy wokół rynku w Jaćmierzu.

W miejscowości Bażanówka i Nowosielce znajdują się zabytkowe obiekty architektury dworskiej. Obecnie w obydwu funkcjonują szkoły, w Bażanówce Podstawowa, natomiast w Nowosielcach Technikum Rolnicze.

W Pielni znajduje się murowana cerkiew z 1805 r. wraz z dzwonnicą cerkiewną (fot. obok). W kościele w Zarszynie znajdują się zabytkowe witraże w oknach prezbiterium oraz cztery obrazy w formie witraży.

Przeszłość sięgającą czasów XVIII wiecznych ma zarszyński browar. W miejscowości Odrzechowa są XIX wieczne zabytki, a to: drewniany dwór oraz cerkiew z dzwonnicą.
W Instytucie Zootechniki w Odrzechowej istnieje druga co do wielkości stadnina koni huculskich w Polsce. Organizowane są tam różne formy turystyki konnej.

Na terenie Gminy Zarszyn działają liczne gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie gminy istnieją zespoły folklorystyczne podtrzymujące tradycje regionalne są to: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sanocka” w Nowosielcach, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Iskra” z Długiego, Orkiestra „Lutnia” z Zarszyna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jaćmierza.. Z uwagi na położenie gminy przy szlaku kolejowym i drogach krajowych są dobre warunki do szybkiego i wygodnego dojazdu.

Od niedawna w Posadzie Zarszyńskiej znajduje się Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego współpracujące ze szkołami. W każdej miejscowości prężnie działają OSP. Gmina dba o wspieranie zdolnej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie kolonii dla młodzieży we współpracy z innymi Gminami w Polsce w ramach wymiany młodzieży. Od 2020 roku w Gminie Zarszyn działa Młodzieżowa Rada Gminy.


Partner: Szkoła Podstawowa im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie

Szkoła zlokalizowana jest przy ul. Bieszczadzkiej 19, przy głównej drodze biegnącej przez Zarszyn w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Uczy się w niej 142 dzieciaków z klas I-VIII i 63 przedszkolaków.

Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne klasopracownie, pracownie komputerową z drukarką 3D, sprzęt audiowizualny, tablice i monitory interaktywne, pracownię chemiczną oraz halę sportową. Prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych. Są to między innymi kółka: literacko-teatralne, matematyczne, językowe, historyczne, sportowe i LOP. W ramach zajęć uczniowie mają szachy i kodowanie. Po zajęciach w szkole odbywają się zajęcia z druku 3D, robotyki i arytmetyki mentalnej. Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z różnych form spędzania czasu, które proponuje biblioteka i świetlica szkolna.

Kadrę Pedagogiczną tworzy zespół 30 pedagogów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Tworzą programy innowacyjne, z dużym zaangażowaniem realizują powierzone zadania, dostrzegają potrzeby i zainteresowania uczniów, rozwijając ich zdolności i rozbudzając zainteresowania. Propagują pracę z uczniem zdolnym poprzez realizację dodatkowego programu. Organizują ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na spektakle teatralne.

Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, zajmując wysokie miejsca. Są wśród nich finaliści i laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich z języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, konkursów recytatorskich, a także plastycznych. Od kilku lat w szkole działa Rówieśniczy Klub Mediatorów. 

W szkole tradycją stały się już takie imprezy jak: pasowanie na ucznia, akademie środowiskowe organizowane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dzień Dziecka, Pokaz talentów. Szkoła pozostaje otwarta na akcje profilaktyczne i proekologiczne. Organizowane są kampanie społeczne, akcje Sprzątania świata. Szkoła jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły. Uczniowie pod okiem nauczycieli biorą udział w wielu projektach edukacyjnych i uczestniczyli w wymianie młodzieży z Ukrainą.


Partner: Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Zarszyn, zorganizowaną w formie instytucji kultury. Mieści się w pobliżu Szkoły Podstawowej w Zarszynie. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz 4 filie biblioteczne zlokalizowane w miejscowościach: Długie, Jaćmierz, Nowosielce i Odrzechowa oraz 1 punkt biblioteczny w Bażanówce.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, w tym czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W budynku Biblioteki znajduje się duża sala konferencyjna wyposażona w multimedia. Do zadań biblioteki należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych użytkownikom w czytelniach i wypożyczanie tych zbiorów do domu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, współdziałanie i współpraca z innymi bibliotekami i szkołami, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. Biblioteka jest głównym partnerem Szkoły  w działaniach edukacyjnych i działaniach zmierzających do rozwoju czytelnictwa.

Udostępnij: