Regulamin DUT

Regulamin z dnia 09 września 2022 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

§1

 1. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, zwany dalej DUT jest prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Ma na celu popularyzację nauki i edukacji wśród dzieci i młodzieży.
 2. Maksymalna liczba uczestników DUT jest określana, co semestr przed rozpoczęciem rekrutacji.

CELE i ZADANIA DUT

§2

 1. DUT został powołany w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych.
 2. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać dziecięcą ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.
 3. Zadaniem DUT jest organizacja wykładów i zajęć warsztatowych w salach akademickich, w których, na co dzień zasiadają studenci, a w przypadku braku takiej możliwości w salach umożliwiających organizację tego typu zajęć.

ZASADY REKRUTACJI

§3

 1. Proces rekrutacji prowadzony jest w określonych przez organizatorów terminach, które podane są do ogólnej wiadomości na stronie internetowej DUT.
 2. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci w wieku 7 – 12 lat tj. uczniowie szkół podstawowych. Chyba, że organizatorzy w ramach indywidualnych ustaleń z miastem/filią DUT postanowią inaczej.
 3. Zapisy uczestników prowadzone są wyłącznie online przez stronę www DUT.
 4. Kwalifikacja uczestników na dany semestr odbywa się według zasad podanych na stronie www DUT. Szczegóły rekrutacji organizatorzy podają wraz z terminami rekrutacji.
 5. Kolejne kroki, które należy wykonać w procesie rekrutacji podawane są w wiadomościach wysyłanych drogą e-mailową lub na stronie internetowej DUT.
 6. Na każdy semestr odbywa się odrębna rekrutacja online.

§4

 1. Lista osób zakwalifikowanych na dany semestr publikowana jest na stronie www DUT – do osób zakwalifikowanych na dany semestr wysyłana jest także wiadomość z informacją o zakwalifikowaniu się.
 2. Lista rezerwowa jest losowana osobno spośród osób, które nie zostały wylosowane na listę podstawową.
 3. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej zwolnione miejsca będą proponowane osobom z listy rezerwowej.

§5

 1. Osoba zakwalifikowana do zajęć nabywa status „studenta DUT” z chwilą dostarczenia podpisanego formularza uczestnika w terminie i miejscu podanym przez organizatora.
 2. Każdy student DUT może studiować dowolną liczbę semestrów, każdorazowo po spełnieniu warunków § 3.
 3. Rodzic lub opiekun prawny studenta DUT zobowiązany jest do:
  • wypełnienia deklaracji uczestnictwa w DUT na stronie internetowej
  • złożenia wydrukowanego i własnoręcznie podpisanego formularza uczestnika w terminie i miejscu podanym przez organizatora
  • podpisania i uzupełnienia indeksu dziecka według planu zajęć
 4. Rodzic lub opiekun prawny decyduje co do ewentualnego ubezpieczenia uczestnika DUT na własny koszt.

 ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH DUT

§6

 1. Każdy student DUT otrzymuje indeks (legitymację) i identyfikator.
 2. Każdy student DUT jest zobowiązany mieć identyfikator i indeks na każdym zajęciach.

§7

 1. Na wykład studenci DUT przychodzą na 15 min przed podaną godziną rozpoczęcia zajęć i zgłaszają się z identyfikatorem u organizatora.
 2. Podczas zajęć studenci zachowują się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkołach i stosują się do poleceń organizatora.
 3. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez studenta DUT w przed, trakcie i bezpośrednio po zajęciach DUT.
 4. Studenci DUT podczas zajęć są pod opieką organizatora. Nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej, ani oddalać się od miejsca odbywania się zajęć bez wiedzy i zgody organizatora. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę i czekają na podejście organizatora.

§8

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta DUT nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Student DUT w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach w ramach DUT.
 3. O rezygnacji z udziału w DUT rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organizatora.
 4. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach Studenta DUT powodują skreślenie go z listy uczestników danego semestru.

§9

 1. Na zajęciach student DUT otrzymuje wpis do indeksu.
 2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności studenta DUT na zajęciach jest lista obecności tworzona przed każdymi zajęciami.
 3. Na koniec semestru student z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia DUT.
 4. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.
 5. Dyplomy uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać  z zakładki „Moje zajęcia – Status” na koncie DUT po zakończeniu semestru.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA DUT

§10

 1. DUT działa w cyklu semestralnym.
 2. Zajęcia prowadzone są przez popularyzatorów nauki, wykładowców, nauczycieli i innych specjalistów.
 3. Zajęcia odbywają się w obiektach dostosowanych do prowadzenia zajęć, wg wcześniej podanego harmonogramu.
 4. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej DUT.
 5. DUT zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki zajęć i terminów spotkań z przyczyn niezależnych od organizatora. O zaistniałej sytuacji rodzice i opiekunowie prawni studentów DUT zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adresy e-mail podane w procesie rejestracji.
 6. Wszelka komunikacja odbywa się poprzez stronę www oraz pocztę elektroniczną.

§11

 1. Rodzic lub opiekun prawny powinien zapewnić bezpieczne dotarcie studenta DUT na zajęcia, jak i jego powrót do domu po zakończeniu zajęć.
 2. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązują się do niezwłocznego odebrania dziecka po zakończeniu zajęć, maksymalnie do 15 minut po ich zakończeniu. Po upływie w/w czasu organizator podejmie czynności przewidywanych odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki studentów DUT po zakończeniu zajęć , jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
 4. DUT nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami uczestników na zajęcia DUT.

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

§12

Administratorem danych osobowych opiekuna prawnego oraz dziecka jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer 17 865 3004 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów lub email: dut@dolinawiedzy.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem dotyczącej uczestnictwa dziecka w DUT(zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Twoje dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji DUT, sponsorom DUT.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia DUT wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka zawartych w formularzu dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji DUT.
 11. Rodzice lub opiekunowie prawni wraz ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia DUT wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka zawartych w formularzu dla celów pozostałej działalności Fundacji związanej z propagowaniem nauki i techniki przez Fundację wśród młodzieży i dzieci.
 12. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na DUT zgadzają się na przetwarzanie wizerunku dziecka oraz na wykorzystanie wizerunku do publikowania zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem dziecka na stronach internetowych DUT, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych DUT bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 13. Rodzice lub opiekunowie prawni zapisując dziecko na DUT wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci imienia i nazwiska w postaci ich wyczytania podczas wręczania indeksów, dyplomów oraz organizowanych konkursów.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Studenci DUT, rodzicie, bądź ich opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, programem oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej DUT oraz monitorowania na bieżąco zamieszczanych tam informacji i składając deklarację uczestnictwa w zajęciach DUT wyrażają zgodę na brzmienie regulaminu i postępowania zgodnie z jego treścią.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta DUT wyrażają zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących DUT w trybie art. 10 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.
 4. W przypadku zmiany regulaminu po zakończeniu procesu rekrutacji, zostanie on opublikowany na stronie internetowej DUT i przesłany pocztą elektroniczną na adres opiekunów wskazanych w dokumentach zgłoszeniowych. Rodzic lub opiekun prawny nie wyrażający zgody na zmiany regulaminu powinien złożyć pisemne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie ,co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach DUT.
Udostępnij: