Filia DUT w Stalowej Woli

Od marca 2021 roku zajęcia filii w Stalowej Woli zostały zawieszone.

W październiku 2015 roku powołana została Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli. Partnerami strategicznymi projektu są: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Miasto Stalowa Wola, a zajęcia odbywają się przy współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli odbywają się w budynku Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 4.

Studentem Filii w Stalowej Woli może być każdy uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie Gminy Stalowa Wola. Zajęcia odbywają się w dwóch 100-osobowych grupach.

Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli finansowana jest ze środków Gminy Miasta Stalowa Wola.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli:

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

mdk zdjeie

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli to najstarsza placówka oświatowo – kulturalna w Stalowej Woli. Centrum edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z terenu Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. Podstawowe cele działalności MDK: tworzenie warunków dla rozwoju kultury, podejmowanie działań na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Miejski Dom Kultury jest organizatorem różnorodnych form rozrywki. Na scenie MDK-u prezentowane są mieszkańcom Stalowej Woli spektakle teatralne, koncerty, widowiska itp. Miejski Dom Kultury coraz częściej otwiera się na inicjatywy wypływające w całości od stalowowolskiej społeczności, a mieszkańcom miasta pokazuje, że mogą być inicjatorami rozmaitych akcji czy wydarzeń dla innych. Chcemy pokazać dom kultury nie jako budynek, ale zespół działań, w których warto uczestniczyć, być w ich centrum bez względu na to, czy mają miejsce w zamkniętej, czy miejskiej przestrzeni.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Stalowej Woli:

Gmina Stalowa Wola

zdjecie gmina stalw wola

Stalowa Wola, miasto o liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 63 tys. jest jednym
z najmłodszych miast Polski. Powstała w latach 1937-1939 jako przyfabryczne osiedle budowanego od podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), jednego
z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Tworzenie COP wymuszone było ówczesną sytuacją geopolityczną Polski i potrzebą wzmocnienia jej potencjału przemysłowo-obronnego, a także dążeniem do rozwiązania problemów społecznych jednego z najbiedniejszych regionów kraju po okresie wielkiego kryzysu.

Młode i dynamicznie rozwijające się w mieście i okolicy firmy świadczą
o przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. Stalowa Wola to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, przemysł, kolej
i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim duże obszary leśne, będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta.

To ośrodek naprawdę prężny, którego największą wartość stanowią mieszkający tu ludzie. Młodzi, dobrze wykształceni, to bezcenny potencjał o wielkich możliwościach intelektualnych i manualnych, który może realizować każde zadanie w każdej branży.

Inne walory miasta i niemal zagłębia przemysłowego tkwią w jego nowych rozwiązaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w środowisku naturalnym. Ogromne lasy położone wokół Sanu, stanowiące doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre węzły komunikacyjne dopełniają reszty. Miasto jest potężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym z różnymi jego dyscyplinami.

W sferze nauki ogromną rolę spełniają wydziały zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia oferuje studia dzienne i zaoczne oraz możliwość zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych. Od 1998 funkcjonuje również Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, kształcący absolwentów na potrzeby firm działających w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 działalność w Stalowej Woli rozpoczęła Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Najstarszą placówka kulturalną jest Miejska Biblioteka Publiczna, założona i działająca nieprzerwanie od 1938 r. Działają także dwa domy kultury, szkoła muzyczna. Wizytówką ruchu artystycznego są między innymi Teatr Dramatyczny im. J. Żmudy, Teatr „Okna”, zespół „Lasowiacy”, chór „Cantus” i zespół taneczny „Volta”. Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Klubem sportowym o dużych tradycjach i jednocześnie rówieśnikiem miasta jest ZKS „Stal” z sekcjami koszykówki i piłki nożnej, oraz mniejsze kluby z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa i siatkówki. Sportowi i rekreacji służą również Automobilklub i Aeroklub mający siedzibę na lotnisku sportowym w Turbi pod Stalową Wolą.


Partner projektu: Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Obecnie ośrodek posiada własną bazę dydaktyczną – sale wykładowe, laboratorium komputerowe, czytelnię i bibliotekę. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej. W ostatnim czasie oddany został także do użytku nowoczesny obiekt dydaktyczny.

Partner projektu: ENESTA Sp. z o. o.

ENESTA Sp. z o. o., jako przemysłowe przedsiębiorstwo energetyczne posiada sieci przesyłowe i rozdzielcze obejmujące swoim zasięgiem obszar ok. 1000 ha. Podstawowa działalność Spółki określona jest w koncesjach przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki i polega na obrocie, przesyłaniu i dystrybucji:

  • energii elektrycznej,
  • gazu ziemnego,
  • ciepła grzewczego.

Dostawa nośników energii realizowana jest   z zachowaniem zasad i standardów jakościowych określonych przez Ustawę prawo energetyczne oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

ENESTA Sp. z o.o. jako samodzielny podmiot gospodarczy jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, dynamicznie modernizującym i rozbudowującym infrastrukturę energetyczną w celu zwiększenia pewności zasilania w nośniki energetyczne, elastycznego dostosowania się do potrzeb swoich odbiorców i zapewnienia wysokich wymagań jakościowych.

Spółka świadczy też dodatkowe usługi związane z podstawowym profilem działal­ności,

tj.: roboty ogólnobudowla­ne w zakresie linii elektroenergetycznych i rurociągów, instalacje elektryczne, gazowe oraz cieplne, instalacje wodno-kanalizacyjne, jak również działa
w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego  oraz  badań i analiz technicznych.

ENESTA Sp. z o.o. od 2006 roku corocznie otrzymuje certyfikat  „Przedsiębiorstwa Fair Play” nadany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracja
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Znalazła się w rankingu Największych Firm Podkarpacia „Złota Setka” w obszarze rentowności i dynamiki sprzedaży. W roku 2016 i 2017 otrzymała tytuł „Orły Wprost” dla przedsiębiorstw wyróżniających się wysoką rentownością.

ENESTA Sp. z o.o. dużą wagę przywiązuje do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy i stabilnego zatrudnienia. Wiemy, jak ważne jest doskonalenie umiejętności dlatego stwarzamy naszym pracownikom najlepsze możliwości rozwoju.

Udostępnij: