Zarząd Fundacji

Marek Darecki – Prezes Fundacji

Marek Darecki
Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza

Wykształcenie
Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Mechanicznym, specjalność Silniki Lotnicze.

Kariera
Pracę w WSK Rzeszów rozpoczął w roku 1978. Przez 10 lat pracował na stanowisku konstruktora w biurze konstrukcyjnym. Następnie przez okres 2 lat zajmował stanowisko kierownika biura konstrukcyjnego turbin gazowych. W roku 1990 zajął stanowisko kierownika wydziału montażu i prób silników turbinowych. Dwa lata później został mianowany kierownikiem działu rozwoju biznesu. W tym czasie był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacyjne firmy oraz marketing strategiczny. Po trzech latach objął stanowisko dyrektora Zakładu Lotniczego WSK Rzeszów odpowiedzialnego za obszary produkcji, jakości i technologii.
W 1998 roku został prezesem firmy Goodrich w Krośnie. Stanowiący obecnie część UTC Aerospace Krośnieński oddział firmy odpowiada za produkcję podwozi lotniczych. W ciągu czterech lat Marek Darecki przeprowadził restrukturyzację firmy, która przyniosła znaczący wzrost sprzedaży. W okresie tym Goodrich Krosno rozpoczęła produkcję m. In. podwozi do samolotów F – 16.
W tym czasie akcje WSK kupuje od Skarbu Państwa amerykańska korporacja United Technologies, w skład której wchodzi także światowej klasy producent silników lotniczych Pratt&Whitney. W 2002 roku Marek Darecki powraca do sprywatyzowanej WSK „PZL-Rzeszów”, obejmując stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy.
W ciągu ponad 10 lat od prywatyzacji firma przeszła bardzo intensywną i głęboką restrukturyzację. W wyniku tych przemian WSK stała się firmą na światowym poziomie i ugruntowała swoją mocną pozycję w branży lotniczej. Obecne wysiłki firmy koncentrowane są na obszarze badań i rozwoju, rozbudowie biura konstrukcyjnego, współpracy z polskim uczelniami i instytutami naukowymi oraz rozwijaniu relacji z Unią Europejską.
WSK, jako odpowiedzialny podmiot społeczności lokalnej stara się wpływać na gospodarczy rozwój regionu. W 2003 roku Marek Darecki zainicjował powstanie innowacyjnego klastra przemysłowego Dolina Lotnicza.
W chwili obecnej stowarzyszenie to zrzesza ponad 110 firm i instytucji ulokowanych w południowo-wschodniej Polsce. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwinięcie lokalnego łańcucha dostawców, przyciągnięcie nowych inwestycji i dostosowanie lokalnej oferty edukacyjnej do wymagań nowoczesnego przemysłu.
Pod przewodnictwem Marka Dareckiego Dolina Lotnicza zdołała w sposób znaczny poprawić gospodarkę regionu oraz uzyskała duże uznanie zarówno w kraju, jak i w Europie.
W lipcu 2008 roku Marek Darecki został nominowany na stanowisko prezesa Pratt&Whitney Poland, przejmując odpowiedzialność za aktywność firm Pratt&Whitney w Polsce.
Obejmuje również stanowisko prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego.
W 2011 roku zostaje zaproszony prze Komisję Europejską do przyłączenia się do grupy 14 najważniejszych liderów przemysłu lotniczego, w celu budowania długoterminowej wizji lotnictwa pod nazwą „Flightpath 2050”.
W roku 2012 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

W roku 2022 podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. otrzymał tytuł i godność Doktora Honoris Causa.


Andrzej Czarnecki – Wiceprezes Zarządu

Andrzej CzarneckiDyrektor Komunikacji Pratt&Whitney Poland

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz MBA Human Resources w Akademii Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Od 2003 roku w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz relacje zewnętrzne. Odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji oraz integracji firmy z United Technologies Corporation, a wraz z kolejnymi inwestycjami UTC w Polsce, wspierający komunikację zewnętrzną grupy.

Wspiera promocję i komunikację Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, a w ramach strategicznej aktywności klastra, programy rozwoju kadr dla przemysłu lotniczego. Współautor projektu powołania Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo – Technicznej im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynator ze strony WSK Rzeszów programów „Politechnika Dziecięca”, „Odlotowa Fizyka” oraz „Sugestia”. Od 2012 roku Członek Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.


Marek Bujny – Członek Zarządu

Marek Bujny-zdjęcie paszportoweWiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny ULTRATECH Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2000 roku założyciel, współwłaściciel, Wiceprezes i Dyrektor ds. Rozwoju Ultratech Sp.z o.o.
Jednocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia „Dolina lotnicza”, gdzie jest odpowiedzialny za działanie komisji do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2009 roku przyjął rolę eksperta Komisji Europejskiej do oceny wniosków w  Programie Ramowym Unii Europejskiej, a od 2013 roku pełni także funkcję Członka Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Bierze również udział w działaniach Rady Współpracy „Nauka – Gospodarka przy Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”” oraz udziela się w kilku Radach Konsultacyjnych polskich wyższych uczelni technicznych.


Jarosław Sęp – Członek Zarządu

IMG_9154 (1365x2048)

prof.dr hab.inż. Jarosław Sęp,

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. W tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych (w 1995 r.) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (w 2007 r.). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał  w 2014 r.  Profesor  J. Sęp zajmuje się badaniami tarcia i zużycia w systemach technicznych oraz problematyką doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Jego domeną są nauki techniczne, dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, a specjalności: tribologia, inżynieria łożyskowania, zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizacja procesów wytwarzania. Profesor jest autorem dwóch  książek, jednego podręcznika akademickiego, dwóch skryptów oraz 130 artykułów naukowych. Bardzo aktywnie współpracuje z otoczeniem przemysłowym, brał udział w realizacji 42 projektów naukowo-badawczych.

Od 2012 pełni funkcję Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa,  w latach 2008-2012 był Prodziekanem ds. Nauki.. Ponadto, od 2007 roku. jest Kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji.

Jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, wiceprezesem  Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Stal, Metale & Nowe Technologie oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Management and Production Engineering.


Dyrektor Fundacji

IMG_1641Łukasz Szuba  jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa z obu uzyskując tytuł mgr inż.. Od początku szkoły średniej udziela się społecznie będąc członkiem wielu organizacji i biorąc udział w wielu różnych inicjatywach. Będąc uczniem Zespołu Szkół Technicznych uczestniczył w tworzeniu struktur samorządu uczniowskiego , a podczas studiów był Członkiem Komisji Stypendialnych, uczestniczył w komisjach senackich, był Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, wiceprzewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studenckiego, a podczas ostatnich  dwóch lat swoich studiów pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.

W latach 2008 i 2009 był organizatorem kilkudniowych koncertów w Rzeszowie, które zgromadziły ponad 25 000 osób dziennie. Pracę zawodową rozpoczął w 2009 roku na Politechnice Rzeszowskiej. Od tamtego czasu z sukcesem prowadził własną działalność gospodarczą, spółkę zajmującą się marketingiem internetowym i przez ponad 3 lata był dyrektorem marketingu dużej grupy turystycznej, w której zarządzał działaniami promocyjnymi grupy oraz jej oddziałów w Polsce. Od 2012 roku jest z-cą dyrektora ds. PR Rajdu Rzeszowskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę w Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina lotnicza. Jako Dyrektor Fundacji od samego początku jej istnienia, jest odpowiedzialny za strategiczne planowanie, zarządzanie jej bieżącą działalnością, pozyskiwanie środków i nawiązywanie współpracy z nowymi Partnerami. W trakcie pięciu pierwszych lat działalności Fundacji zrealizował kilkanaście projektów, w których bezpośrednio wzięło udział ponad 70 tysięcy osób, a roczny budżet na działalność zwiększył się ponad sześciokrotnie.  Od 2015 roku dodatkowo jest pracownikiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Udostępnij: