Rada Fundacji

Sylwester Czopek – Przewodniczący Rady

dsc_6151Prof. dr hab. Sylwester Czopek – nauki historyczne, archeologia; związany z Uniwersytetem Rzeszowskim od początku jego istnienia (wcześniej, od 1997, w WSP); archeolog i muzealnik (w latach 1981-2008 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w latach 1991-2008 jego dyrektor). Studia archeologiczne ukończył z wyróżnieniem w UMCS w Lublinie (1981), doktoryzował się w IHKM PAN w Warszawie (1989), stopień doktora habilitowanego uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim (1996), a od 2003 roku posiada tytuł profesorski. W 2015 roku został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 4 kadencji jest wybierany do Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza oraz Zespołu ds. Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W rozpoczynającej się kadencji (2016) został wybrany jednym z dwóch wiceprzewodniczących Komitetu. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Prezesa ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki. W uczelni pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Archeologii (2001-2008), Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego (2008-2012), Prorektora ds. Nauki (2012-2016). Od grudnia 2015 jest pełniącym obowiązki Rektorem UR. W marcu 2016 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów UR na Rektora na kadencję 2016-2020.


Marta Rokoszak – Zastępca Przewodniczącego Rady

Marta Rokoszak –  Dyrektor Personalna PZL Mielec

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Biznesu / National Louis University w Nowym Sączu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w obszarze edukacji ucząc języka angielskiego młodzież i dorosłych w szkołach ponadpodstawowych i na kursach indywidualnych i grupowych. Od ponad 20 lat zawodowo zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w dużych firmach produkcyjnych takich jak Carlsberg, Zelmer i obecnie – PZL Mielec, gdzie pełni role Członka Zarządu, Dyrektora ds. Personalnych. W swojej karierze zawodowej zawsze w centrum zainteresowania stawiała rozwój pracowników poprzez usystematyzowane i kierunkowe działania edukacyjne (programy rozwojowe, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji), nabywanie nowych doświadczeń (ścieżki kariery i awansu, program talentów i sukcesji, coaching i mentoring) oraz budowanie zespołów i organizacji dzielących się wiedzą. Istotna część pracy zawodowej Marty Rokoszak stanowi współpraca z instytucjami rynku pracy, której szczególnym przykładem jest projekt klasy patronackiej o kierunku mechanik lotniczy, o szerokim spektrum wspólnych działań angażujących pracowników firmy, uczniów, nauczycieli i przedstawicieli lokalnego środowiska edukacyjnego w Mielcu. W doświadczeniach zawodowych warto również podkreślić współpracę z Politechniką Rzeszowską, a w szczególności  organizację kilku edycji unikatowych projektów studiów podyplomowych dedykowanych pod kompetencyjne i biznesowe potrzeby PZL Mielec.

Marta Rokoszak jest aktywnie zaangażowana w działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego firm regionu Podkarpacia poprzez udział w pracach w Forum Wspierania Rozwoju Kapitału Ludzkiego przy Dolinie Lotniczej


Wiktor Bukowski – Członek Rady

y8553prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, z którym związany jest też zawodowo od 1988 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery począwszy od stanowiska asystenta stażysty po profesora zwyczajnego.

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1991 r. w Instytucie Chemiczno-Technologicznym im. D.I. Mendelejewa w Moskwie, zaś stopień doktora habilitowanego w  2005 roku uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W 2016 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych WCh PRz, zaś w kadencji 2012-2016 prodziekana ds. nauki.

W kadencjach 2007-2009 i 2010-2012 był przewodniczącym, zaś w kadencjach  2013-2015 i 2016-2018 wiceprzewodniczącym Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zainteresowania naukowe prof. Bukowskiego koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych preparatyką katalizatorów i katalizą różnych reakcji chemicznych, w tym w szczególności syntezy ligandów polikleszczowych, kompleksów wybranych metali przejściowych (Cr, Co, Cu, Pd) i reaktywnych materiałów na potrzeby katalizy i syntezy organicznej oraz katalitycznych przemian związków epoksydowych oraz różnych reakcji sprzęgania.

Na dorobek naukowy prof. W. Bukowskiego składają się 3 podręczniki akademickie, 1 monografia naukowa,  autorstwo lub współautorstwo 80 publikacji naukowych, w większości w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, 4 patenty krajowe oraz ponad 150 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Prof. W. Bukowski był dotychczas  promotorem 4 prac doktorskich, ponad 30 prac magisterskich oraz  ponad 50 prac inżynierskich.

Od 1992 roku prowadzi różne wykłady z zakresu technologii chemicznej i katalizy dla studentów studiów magisterskich oraz pierwszego (inżynierskich), drugiego (magisterskich) i trzeciego (doktoranckich) stopnia.

Popularyzator nauczania chemii wśród uczniów wszystkich szczebli szkół. Autor licznych wykładów popularno-naukowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych szkół, organizator pokazów chemicznych i warsztatów dla uczniów wszystkich szczebli szkół oraz pokazów w ramach różnych pikników naukowych organizowanych w regionie podkarpackim,  a także licznych zajęć warsztatowych i pokazów w ramach projektu Politechnika Dziecięca.

Udostępnij: