Statut

STATUT

FUNDACJI WSPIERANIA EDUKACJI PRZY STOWARZYSZENIU „DOLINA LOTNICZA”

§ 1

 1. W dniu 12 listopada 2012 przed notariuszem Teresą Panek-Wiśniowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 13 zostało złożone oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które zostało przyjęte w formie aktu notarialnego i zapisane w Repertorium A pod numerem 7647 / 2012 .
 2. Fundacja została ustanowiona przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA z siedzibą w Rzeszowie ul. Szopena 51 zwanego dalej Fundatorem

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI PRZY STOWARZYSZENIU „DOLINA LOTNICZA” i działa na podstawie ustawy z 06.04.1984 r. o fundacjach
  (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 01.06.1991 r. ) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest Rzeszów, a obszarem działania Rzeczpospolita Polska. Fundacja może otwierać oddziały, tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa poza siedzibą Fundacji w kraju i zagranicą.
 3. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
 7. Fundacja może być członkiem innych organizacji.

 

CELE  I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§3

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-naukowa szczególnie w zakresie:

 1. Popularyzowania nauki i edukacji. Rozwijania zainteresowania nauką jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć.
 2. Podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast. Tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwości rozwoju i samorealizacji.
 3. Zwiększenia znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jakości życia, oraz ukazania i promowania korzyści płynących z wiedzy i edukacji.
 4. Popularyzowania idei kształcenia przez całe życie.

 §4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji.
 2. Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom i młodzieży z obszarów i środowisk oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi.
 3. Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreacje, zarówno z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania światowych osiągnięć nauki i techniki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako wartości.
 4. Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci do nauki. Tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych),
 5. Tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia niepełnosprawności.
 6. Tworzenie wspieranie i udział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich miejsko-wiejskich i małych miast.
 7. Tworzenie, wspieranie i udział w działaniach popularyzujących naukę, promujących wiedzę oraz mających na celu rozbudzenie ciekawości dzieci i młodzieży, oraz rozwój ich potencjału intelektualnego.
 8. Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi,  społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi związanymi z nauką i oświatą zarówno w kraju jak i za granicą.
 9. Wspieranie inicjatyw firm przemysłu lotniczego zmierzających do pogłębienia wiedzy z zakresu techniki, technologii, produkcji i inżynierii.

§ 5

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6

Majątek Fundacji stanowią:

 1. Przekazany przez Fundatora wkład gotówkowy w wysokości 4 000 zł na działalność statutową.
 2. Środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku działalności.

§ 7

 1. Dochodami Fundacji są m.in.:
 • Dobrowolne świadczenia, darowizny, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
 • Odsetki kapitałowe, dochody z nabytego przez Fundację majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 • Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • Subwencje i dotacje,
 • Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową

§ 8

 1. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągnąć pożyczki.
 2. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych w bankach na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 § 9

ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd
 2. Rada Fundacji

 

ZARZĄD

§ 10

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 – 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje Fundator
 4. W przypadku ustania bytu prawnego Fundatora, prawo do powołania Członków Zarządu przejdzie na Radę Fundacji.
 5. Zarząd powoływany jest na 5 – letnią kadencję.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Każdy członek Zarządu ma jeden głos, w przypadku równości głosów Prezes Zarządu ma głos decydujący

§11

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

– złożenia pisemnej rezygnacji,

– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem   sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

– śmierci członka Zarządu,

– upływu kadencji,

– odwołania  przez Fundatora

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, powołanie członka następuje na okres czasu jaki pozostał do końca kadencji dla pozostałych członków Zarządu
 2. W przypadku powołania innych organów Fundacji, kompetencje i sprawy niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji innych organów należą do Zarządu.

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji
 7. realizacja celów statutowych,
 8. sporządzanie planów działania i budżetu,
 9. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 10. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 11. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 12. zatrudnianie i rozwiązywanie umowy z Dyrektorem Fundacji,
 13. uchwalanie regulaminów,
 14. powoływanie pełnomocników,
 15. współdziałanie z innymi organami Fundacji w przypadku ich powołania oraz przedkładania tym organom do opiniowania dokumentów określonych w niniejszym statucie (m.in. programów działania, regulaminu pracy zarządu, zmian w treści statutu, rocznego sprawozdania z działalności zarządu),
 16. podejmowanie decyzji o członkostwie Fundacji w innych organizacjach.

§13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok.
 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Fundatora, spośród Członków Zarządu.
 4. Wiceprezes Zarządu wybierany jest przez Fundatora, spośród Członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.
 6. Posiedzenie może zwołać również 2 członków Zarządu z zachowaniem terminu określonego w punkcie 4.
 7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji, ministrowi ds. edukacji
 9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 • Decyzje zarządu mają formę uchwał. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu.
 • Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 1. Zarząd działa w oparciu o Regulamin pracy zarządu, zaopiniowany przez Radę Fundacji w przypadku jej powołania.
 • Członkowie Zarządu pełnią funkcję w Zarządzie społecznie.
 • Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta pisemnie lub przy wykorzystaniu powyższych środków jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

  

REPREZENTACJA FUNDACJI

§14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

 

DYREKTOR FUNDACJI

§15

 1. Czynności wykonawcze w stosunku do uchwał Zarządu wykonuje Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektora Fundacji powołuje Zarząd.
 3. W miarę potrzeb Zarząd może zatrudnić zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Zarząd.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu należy do Biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.
 7. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji Dyrektora bądź jego zastępców.
 8. Prezes Zarządu nie może być jednocześnie Dyrektorem Fundacji bądź jego zastępcą.

 

RADA FUNDACJI

§16

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 Członków powołanych przez Fundatora. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne
 2. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
 3. Do zadań Rady Fundacji należy:

– opiniowanie propozycji Zarządu odnośnie zmian w treści statutu,

-opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu,

– występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

-opiniowanie programów działania, regulaminu Zarządu  oraz innych spraw przedłożonych przez Zarząd.

 1. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas trwania kadencji Zarządu.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. W razie równości głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Rady.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona, na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez co najmniej dwóch członków, Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej 2 razy do roku, zwoływane przez Przewodniczącego, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z tych samych przyczyn co członkostwo w Zarządzie.
 6. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji, Fundator lub organ który powołał danego członka w stosunku do którego ustało członkostwo, dokonuje ponownego wyboru nowego członka Rady Fundacji, na czas jaki pozostał do końca trwania kadencji całej Rady.
 7. Do powoływania oraz odwoływania członków Rady Fundacji w przypadku ustania bytu prawnego fundatora, stosuje się odpowiednio §10 pkt.4.
 8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 §17

Dla osiągnięcia celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacja może prowadząc działalność gospodarczą tworzyć oddziały i zakłady.

 §18

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

Wydawanie książek,

Wydawanie gazet,

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

Pozostała działalność wydawnicza,

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

Działalność związana z projekcją filmów,

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

Nadawanie programów radiofonicznych,

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,

Działalność agencji informacyjnych,

Działalność agencji reklamowych,

Badanie rynku i opinii publicznej,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

Działalność fotograficzna,

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Działalność wspomagająca edukację,

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

Artystyczna i literacka działalność twórcza,

Działalność obiektów kulturalnych,

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

 

 1. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§19

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 4. Środki przeznaczone na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej wynoszą: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 5. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 6. W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.3 ustawy o fundacjach, na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź celów zbliżonych, instytucjom wskazanym przez Zarząd Fundacji.

§21

 1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji, po jej uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Fundacji, podjętej większością ¾ głosów w obecności ¾ Członków Zarządu.
 2. Zmiana celów Fundacji możliwa jest w następujących okolicznościach:

– zaistnieje faktyczna lub prawna przeszkoda w realizacji dotychczasowego celu fundacji,

– nastąpi całkowite zrealizowanie celu, dla którego fundacja została ustanowiona,

-cel fundacji stwarza niebezpieczeństwo dla interesów ogółu społeczeństwa czy grupy społeczeństwa na skutek nagłej zmiany stosunków czy położenia, która nastąpiła w trakcie działalności fundacji a której nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów w obecności ¾ Członków Zarządu.

Udostępnij: